STRONA GŁÓWNA  O FIRMIE  OFERTA  CENNIK  KONTAKT

Usługi księgowe

W ramach świadczonych przez nas usług pełnej księgowości w szczególności oferujemy:
. tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości
. prowadzenie ksiąg rachunkowych
. doradztwo księgowe
. przygotowywanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych wg Polskich Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standarów Sprawozdawczości Finansowej
. projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta
. wsparcie w procesie tworzenia budżetów oraz kontrola ich realizacji
. prowadzenie rejestrów dla podmiotów zagranicznych na potrzeby rozliczeń podatku VAT w Polsce
. dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
. sporządzanie sprawozdań statystycznych i do NBP


Usługi w zakresie kadr i płac

W ramach świadczonych przez nas usług kadrowo-płacowych w szczególności oferujemy:
. prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
. obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, kontrakt menedżerski, innych
. doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych
. przygotowywanie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń
. zarządzanie płatnościami wynagrodzeń i zobowiązań publiczno-prawnych
. przygotowywanie deklaracji do urzędów publicznych (PIT, ZUS, PFRON)
. sporządzanie sprawozdań statystycznych


Księgowość uproszczona

W ramach świadczonych przez nas usług uproszczonej księgowości w szczególności oferujemy:
. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
. prowadzenie ewidencji ryczałtowych
. dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
. rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne właścicieli
. sporządzanie sprawozdań statystycznych i do NBP


Analizy ekonomiczno-finansowe

W ramach usług związanych ze sporządzaniem analiz ekonomiczno-finansowych oferujemy:
. kompleksowy przegląd finansowo-ekonomiczny zawierający m.in. ocenę funkcjonowania firmy (rentowność, płynność i zadłużenie firmy, jej silne i słabe strony),
. bieżące weryfikowanie i analizę danych finansowych.


Nadzór księgowy

Prowadzimy nadzór nad personelem księgowym w firmie Klienta, przejmując w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy. Wieloletnie doświadczenie w kontaktach z firmami działającymi w różnych formach prawnych (spółki prawa handlowego, spółki cywilne, stowarzyszenia) pozwoliło nam na zdobycie doświadczeń związanych z systemami organizacji rachunkowości w firmie.
W ramach doradztwa rachunkowego proponujemy Państwu usługi w zakresie:
. opracowanie polityki rachunkowości w firmie;
. organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Państwa firmie (opracowanie, modyfikacje i wdrażanie planu kont, opracowanie procedur kontroli wewnętrznej, instrukcja kasowa);
. współpraca przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo - księgowych;
. budżetowanie, rachunkowość zarządcza (rachunek kosztów działań - ABC);


Dodatkowe usługi prawnopodatkowe

W ramach świadczonych przez nas usług dodatkowych w szczególności oferujemy:
. wsparcie w procesie budowania działu księgowości wewnętrznej oraz jego szkolenie
. pomoc w opracowaniu procedur w dziale księgowości oraz systemów kontroli wewnętrznej (sporządzenie Instrukcji Obiegu Dokumentów).
. przeprowadzanie kontroli ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji kadrowo-płacowej
. pomoc w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz optymalnej formy opodatkowania,
. pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych
. przygotowanie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy (Sąd Rejonowy, Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
. przygotowywanie projektów umów w zakresie prawa cywilnego
. przygotowywanie przelewów dla Klienta
. wystawianie faktur sprzedaży
. windykowanie należności
. przygotowywanie wniosków kredytowych i leasingowych
. kompleksowa pomoc w pozyskiwaniu dotacji z funduszy unijnych oraz przygotowywanie o prowadzenie projektów unijnych
. kompleksowa pomoc w pozyskiwaniu dotacji na ropoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowych Urzędów Pracy
. obsługa i doradztwo z zakresu BHP i PPOŻ
Sterling Solutions - Biuro Rachunkowo Księgowe, ul. Przy Autostradzie 9 (budynek firmy Elmar I piętro), 62-030 Luboń, kom: 600 989 503